Stichting Landgoedvrienden

De stichting Landgoedvrienden werd in 1992 opgericht. De stichting stelt zich ten doel de belangstelling voor de particuliere landgoederen in Nederland te vergroten. Dit gebeurt met name door het geven van voorlichting en het organiseren van bijeenkomsten op landgoederen. Hiermee wil de stichting het maatschappelijk draagvlak voor deze landgoederen verbreden, zodat we kunnen bijdragen aan de instandhouding van dit waardevolle en veelal kwetsbare culturele erfgoed. U kunt zich hierbij aansluiten door ook Vriend te worden.

De Stichting Landgoedvrienden ondersteunt projecten die in onze doelstelling passen, zoals het educatief project Van Luchtkasteel tot Dassenburcht en de Landgoedkalender. Daarnaast ondersteunt de stichting incidenteel projecten of activiteiten die de belangstelling voor de particuliere landgoederen kunnen vergroten. Zo werden in 2007 bijdragen geleverd aan de publicatie over het Landgoed Tongeren en aan de uitgave van De Buitenplaats Ontsloten. Landgoedelementen nader bekeken, een jubileumuitgave van tijdschrift Arcadië.

Organisatie

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:
Jkvr. C.P. Röell, voorzitter
Mr. J.J.L. van Helsdingen, penningmeester
N.F. barones van Verschuer-des Tombe
Mr. M.A.B. Sassen, lid
Drs. A.M.M. Daniëls, lid

In het kader van onze ANBi-status informeren wij u graag:

Financieel verslag van de Stichting Landgoedvrienden over het jaar 2013:

Dit verslag is nog niet beschikbaar.

 

Toelichting Jaarcijfers 2013 Stichting Landgoedvrienden:

Deze toelichting is nog niet beschikbaar.

 

Begroting 2014 Stichting Landgoedvrienden:

De begroting is nog niet beschikbaar.

 

Doelstelling / beleidsplan Stichting Landgoedvrienden:

De Stichting Landgoedvrienden stelt zich ten doel de belangstelling te bevorderen voor de particuliere landgoederen in Nederland door het geven van voorlichting en het organiseren van bijeenkomsten op landgoederen, waarbij de eigenaren zelf vertellen wat de drijfveer voor de instandhouding van hun landgoed is.
Twee keer per jaar bezoeken de landgoedvrienden een particulier landgoed of buitenplaats en zij ontvangen eveneens twee keer per jaar het blad Arcadië. Dit blad beschrijft alles over historische buitenplaatsen en wat er zoal op buitenplaatsen en landgoederen kan worden aangetroffen. Arcadië wordt gezamenlijk door de Stichting Landgoedvrienden en de Stichting Vrienden Particuliere Buitenplaatsen uitgegeven.
Tijdens het bezoek aan een particulier landgoed of buitenplaats wordt niet alleen de geschiedenis van de plek door de eigenaar verteld, maar worden ook de zaken die er op dat moment spelen toegelicht. Dit kan zijn een bedreiging van buitenaf, van bijvoorbeeld verbreding of aanleg van wegen tot het zoeken van andere financiële pijlers om het landgoed in stand te kunnen houden.
De stichting doneert ter gelegenheid van het bezoek een financiële bijdrage voor een object c.q. project, te kiezen door de eigenaar van het bezochte landgoed, dat om restauratie en of herstel vraagt. Dit kan uiteenlopen van de restauratie en het schilderen van een balkonhek met vergulde punten tot het restaureren van een bijzondere tuinbank.
Circa 600 vrienden ondersteunen op dit moment de stichting en door vriendenwerving stelt de stichting zich ten doel dit te verhogen tot duizend vrienden.
Het bestuur is ervan overtuigd, dat met behulp van bovengenoemde activiteiten de belangstelling voor het behoud van ons particulier cultureel erfgoed, zowel in de monumentale als in de landschappelijke sfeer, bij een breder publiek gewekt wordt.